اخلاق

آقای خامنه ای! بگویید دیگر روضه حضرت قاسم(ع) نخوانند

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق ، در یکی از روزهای سال ۱۳۶۲ ، زمانی آیت الله خامنه ای ، رییس جمهور وقت ، برای شرکت در مراسمی از ساختمان ریاست جمهوری ، واقع در خیابان پاستور خارج می شد ، در مسیر حرکتش تا خودرو ، متوجه سر و صدایی شد که از همان نزدیکی شنیده می شد.  صدا از طرف محافظ ها بود که چند تای شان دور کسی حلقه زده بودند و چیز هایی می گفتند. صدای جیغ مانندی هم دائم فریاد می زد : «آقای رییس جمهور! آقای خامنه ای! من باید شما را ببینم» . رییس جمهور از پاسداری که نزدیکش بود پرسید: «چی شده ؟ کیه این بنده خدا؟» پاسدار گفت: «نمی دانم حاج آقا! موندم چطور تا این جا تونسته بیاد جلو.ٰ» پاسدار که ظاهرا مسئول تیم محافظان بود ، وقتی دید رییس جمهور خودش به سمت سر و صدا به راه افتاد ، سریع جلوی ایشان رفت و گفت: « حاج آقا شما وایسید ، من می رم ببینم چه خبره» بعد هم با اشاره به دو همراهش ، آن ها را نزدیک رییس جمهور مستقر کرد و خودش رفت طرف شلوغی. کمتر از یک دقیقه طول کشید تا برگشت و ...

متن کامل »

عهدی که در قیامت به دادمان می رسد

ﺷﻴﺦ ﻃﺒﺮﺳﻰ ﻭ ﻛﻔﻌﻤﻰ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ :ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻋﺎﺟﺰﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺷﺎم ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﻥ ﻋﻬﺪﻯ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ؟ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻬﺪﻯ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ؟ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻣُﻬﺮﻯ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻋﺮﺵ ﺍﻟﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪﭼﻮﻥ ﺭﻭﺯﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻮﺩ ﻣﻨﺎﺩﻯ ﻧﺪﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺠﺎﻳﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﻜﻪ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺣﻤﻦ ﻋﻬﺪﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺁﻥ ﻋﻬﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻋﻬﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻭ ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻰ (ﺭﻩ) ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻛﺮﺩﻩ: ﺍَﻟﻠّﻬُﻢَ ﻓﺎﻃِﺮَ ﺍَﻟﺴَّﻤﻮﺍﺕِ ﻭَﺍلأَْرﺽِ ﻋﺎﻟِﻢَ ﺍﻟﻐَیﺐِ ﻭَﺍﻟﺸَّﻬﺎﺩَﺓِ ﺍﻟﺮحمنَ ﺍﻟﺮَّﺣﻴﻢَ ﺍَﻋﻬَﺪُ ﺍِﻟَﻴﻚَ ﻓﻰ ﻫﺬِﻩِ ﺍﻟﺪُّﻧﻴﺎ ﺍَﻧَّﻚَ ﺍَﻧﺖَ ﺍﻟﻠَّﻪُ لا ﺍِﻟﻪَ ﺍِلاَّ ﺍَﻧﺖَ ﻭَﺣﺪَﻙَ لا ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻚَ ﻭَﺍَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪﺍً ﺻَﻠَّﻲ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴﻪِ ﻭَﺁﻟِﻪِ ﻋَﺒﺪُﻙَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟُﻚَ ﺍَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻓَﺼَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﺁﻟِﻪِ ﻭَلا ﺗَﻜِﻠﻨﻰ ﺍِﻟَﻲ ﻧَﻔﺴِﻰ ﻃَﺮﻓَﺔَ ﻋَﻴﻦٍ ﺍَﺑَﺪﺍً ﻭَلا ﺍِﻟَﻲ ﺍَﺣَﺪٍ ﻣِﻦ ﺧَﻠﻘِﻚَ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ ﺍِﻥ ﻭَﻛَﻠﺘَﻨِﻰ ﺍِﻟَﻴﻬﺎ ﺗُﺒﺎﻋِﺪﻧِﻰ ﻣِﻦَ ﺍلخیر ﻭَﺗُﻘَﺮِّﺑﻨﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﺮِّ ﺍﻯ ﺭَﺏِّ لا ﺍَﺛِﻖُ ﺍِلاَّ ﺑِﺮَﺣﻤَﺘِﻚَ ﻓَﺼَﻞِّ ﻋَﻠَﻲ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﺁﻟِﻪِ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒﻴﻦَ ﻭَﺍﺟﻌَﻞ ﻟِﻰ ﻋِﻨﺪَﻙَ ﻋَﻬﺪﺍً ﺗُﺆَﺩّﻳﻪِ ﺍِﻟَﻰَّ ﻳَﻮمَ ﺍﻟﻘِﻴﻤَﺔِ ﺍﻧَّﻚَ لا ﺗُﺨﻠِﻒُ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩَ  ﺩﺭ ﻋﺪﺓﺍﻟﺪّﺍﻋﻰ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴلام) ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ...

متن کامل »

آخرین زمزمه های الغوث الغوث

شب بیست و سوم ، آخرین شب از شبهای نورانی قدر ، آخرین زمزمه های” الغوث، الغوث ” ها ، قرآن به سر گرفتن ها ، و خلوت های پر سوز و گداز ما و خدای خوبمان است ، البته همیشه توبه و انجام این اعمال تاثیر گذار خواهد بود اما شب قدر برتر از هزار ماه هر عمل به اندازه برتریت هزار ماه قبول خواهد شد . شاید در دل خیلی هایمان این استرس و نگرانی رخنه کرده باشد که اگر این شب هم بگذرد و آمرزیده نشوم چه ؟ نکند به شب قدر بعدی نرسم ؟ یعنی خوب عبادت کرده ام ؟ یعنی خداوند متعال صدای من گناهکار را هم شنیده است ؟ اینجاست که منیّت ها و گردن فرازی ها شکسته می شود، اینجا انسان می فهمد که خضوع یعنی چه ، جرأت پیدا می کند صحبت کند از خطاهایش ، از عیب جویی ها، دروغ گفتن ها ، عبادات دست و پا شکسته ای که باعث می شد از بالا به دیگران نگاه کنیم ، همه این ها را به زبان می آوریم . و خداوند مهربانی ها هم می شنود ، حتی آن چیزهایی که فراموش کرده ایم ناخودآگاه یادمان می آید ، دل هایی ...

متن کامل »

اختلاس میلیاردی و بدحجابی و واجب الهی امر به معروف و نهی از منکر

بِسمِ الله الرَحمنِ الرَحیم وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیا بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (توبه /۷۱) مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی ازمنکر می کنند، نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. به موجب این آیه، افراد مؤمن به سرنوشت یکدیگر علاقمند بوده و به منزله یک پیکر می باشند. پیوند سرنوشت ها موجب می شود که تخلف و انحراف یک فرد، در کل جامعه تأثیر بگذارد؛ چنان که یک بیماری واگیر در صورتی که معالجه نگردد، از فرد به جامعه سرایت نموده و سلامت آن را به خطر می اندازد. متاسفانه مسئله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و صرفا وقتی این واجب کفائی نام برده می شود ، گشت ارشاد و ظاهر افراد و حجاب متصور می شود . افرادی هستند که گاه کارهای بزرگی انجام می دهند ولی گاهی از عهده کار کوچیک بر نمی آیند. که رفتارهای اینچنینی از مصادیق بارز همان افراط و تفریط معروفی هستند که در بیشتر ایام و در ...

متن کامل »

آزمون شخصیت دکتر فیل: دیدگاه دیگران در مورد شما چگونه است؟

به سوالات زیرکه در مورد شماست صادقانه پاسخ دهید و با نمره ای که از این آزمون می گیرید می توانید متوجه شوید که دیگران شما را چگونه می بینند . این آزمون توسطدکتر فیل طراحی شده است. ۱-چه زمانی بهترین حس را نسبت به خودتان دارید؟ الف-صبح ب-طی بعد از ظهر و سر شب ج-دیر وقت شب ۲-شما معمولا چگونه گام بر می دارید؟ الف-سریع با گامهای بلند ب-سریع با گامهای کوتاه ج-سرعت کمتر،سر بالا ،دنیا را به صورت روبه رو نگاه می کنم د-سرعت کمتر،سر پایین ه-خیلی آهسته ۳-موقع صحبت با دیگران شما… الف-با دستانی تا کرده می ایستید ب-دستانتان را بغل می گیرید ج- کف یک یا دو دستتان را روی کمر می گذارید د-فردی را که با او در حال صحبت کردن هستید لمس می کنید یا فشار می دهید ه-با مو یا گوشتان بازی می کنید،چانه تان را لمس می کنید یا موهایتان را صاف می کنید ۴-موقعی که استراحت می کنید،شما با….می نشینید. الف-زانوهای تا کرده ،با پاهای کاملا کنار هم ب-پاهای صلیب مانند ج-پاهای کشیده و صاف د-یک پا خمیده زیر شما ۵-وقتی چیزی واقعا شما را جذب و سرگرم می کند ،شما با … عکس العمل نشان می دهید. الف- یک خنده ...

متن کامل »

فیلم/ نظر رهبر انقلاب در مورد تقارن ایام عزاداری و شب یلدا

در مواقعی ایام عزاداری با مناسبت‌های دیگر همچون شب یلدا و عید نوروز همزمان می‌شود. پذیرایی از مهمان‌ها با شیرینی و آجیل چه حکمی دارد؟ همه می‌دانیم که مومنان و ارادتمندان به اهل‌بیت علیهم‌السلام عصمت و طهارت مخصوصا اباعبدالله حسین علیه‌السلام در ایام عزای آن حضرت، یکسری کارهای شاد و شادی‌آفرین را کنار می‌گذارند. حتی لباس شاد نمی‌پوشند و مجلس شادی برگزار نمی‌کنند – حالا ممکن است عقدی خوانده شود به عنوان سنت پیغمبر و ازدواجی صورت بگیرد – اما مجلس شادی برپا نمی‌کنند چرا؟ به خاطر مراعات احترام حضرت اباعبدالله علیه‌السلام و همچنین ایام عزای ایشان. و لذا شایسته نیست که در مناسبت‌هایی مانند مناسبت ملی که با ایام عزای اباعبدالله حسین علیه‌السلام یا پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌آله‌وسلم یا ائمه دیگر تلاقی دارد و همزمان شده است، به شادی بپردازد. من یک توضیح مختصری خدمت شما عرض کنم: اگر ما خودمان را واقعا عزادار اباعبدالله حسین علیه‌السلام و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌آله‌وسلم می‌دانیم یا در عزای سایر ائمه خودمان را عزادار می‌دانیم، آیا شخص عزادار که عزیزی را از دست داده، پدری را از دست داده، فرزندی را از دست داده، مجلس شادی برگزار می‌کند؟ گاهی وقت‌ها اقوام، بستگان، آشنایان به خاطر مرگ یک نفر از خاندان، مدت‌ها دیگر مجلس شادی برپا نمی‌کنند. ...

متن کامل »

بیماری نگاه به نامحرم را نمی توان با بیمه درست کرد

آیت‌الله جوادی آملی با بیان این‌‌که برخی دارای مرض سیاسی و اجتماعی هستند، گفت: نظام ما اسلامی است و اگر مشکلی نیز باشد باید آن را در درون حل و فصل کرد؛ در حالی که برخی از افراد حتی وقتی حادثه جزئی پیش می‌آید آن را به رسانه‌های بیگانه همانند بی بی سی خبر می‌دهند. به گزارش رسا، حضرت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، مفسر برجسته قرآن کریم بعد از نماز ظهر و عصر امروز در دیدار مدیر عامل سازمان بیمه سلامت کشور با اشاره به آیات قرآن به بیان امراض مختلف پرداخت و گفت: در قرآن آمده «فردی که به نامحرم نگاه می‌کند قلبش مریض است»، این بیماری را نمی‌توان با بیمه درست کرد. برخی مبتلا به مرض سیاسی هستند وی ادامه داد: یکی دیگر از امراض‌ها، مرض سیاسی و اجتماعی است که برخی از افراد دارند؛ نظام ما اسلامی است و اگر مشکلی نیز باشد باید آن را در درون حل و فصل کرد؛ در حالی که برخی از افراد حتی وقتی حادثه جزئی پیش می‌آید آن را به رسانه‌های بیگانه همانند بی بی سی خبر می‌دهند. مفسر برجسته قرآن کریم تأکید کرد: دلیل کار افرادی که مطالب را به بیگانگان می‌گویند این است که این‌ها مرض سیاسی و ...

متن کامل »

زوج های خوشبخت، چه شکلی هستند؟

حتی غمگین ترین آدم ها هم لحظه هایی در زندگی شان احساس خوشبختی کرده اند و می دانند خوشبختی در چنین جاهایی آشیانه نمی کند. تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چند بار برای دوستان و آشنایانتان آرزوی خوشبختی کرده اید؟ یا برعکس چه کسانی برای شما و همسرتان آرزوی بهترین ها را کرده اند؟ وقتی به مراسم عروسی زوج جوانی می رویم، زندگی شیرین توأم با بهترین لحظات را خواهانیم. اما معیار ما برای خوشبخت بودن و احساس آن چه می تواند باشد؟ این جاست که سلسله ای از مثال ها و مصداق ها از رفاه و آسایش تا احساس آرامش عمیق را می توان به صف کرد. از امکانات رفاهی تا ویژگی هایی که به سمت معنویت و اخلاق سوق می یابد. همه این مولفه ها می تواند احساس شادی را برای زندگی زناشویی ما به ارمغان آورد. اما یادمان باشد حضور چند اصل مهم در زندگی، باور خوشبخت بودن را به معنای واقعی در زندگی مشترک ما جاری می کند. چتر حمایتی را بر سر همسرتان باز نگه دارید زمان هایی پیش می آید که ما برای اتمام و به انجام رسیدن کارهایمان به شخصی نیاز داریم که کمک مان کند. گاهی ترجیح ...

متن کامل »

من جد اندر جد فرانسوی هستم

من جد اندر جد فرانسوی هستم  دانلود این پاورپوینت را از دست ندهید 0

متن کامل »

سفره هفت سین سال 93 ما

امسال هم مثل سال های قبل خانم زحمت کشیدن و سفره هفت سین چیدن لطفا نظر بفرمائین 0

متن کامل »